За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Корпоративен английски Изпитен център Сертифициране на преподаватели За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

АКРЕДИТАЦИЯ 2017

Мениджмънт и Администрация

Това отличие се присъжда при наличието на ясни доказателства за стратегически подход в управлението, базиран върху пълен  и  изчерпателен анализ на организацията, нейното място и функционирането в икономическата среда и ясна перспектива за планиране и организирана на управлението на промени и въвеждане на иновации. Инспекцията констатира категорични доказателства за успешно управление от страна на мениджърския състав, комбинирано с желание за делегиране и ангажиране  на персонала в процеса на развитие на институцията,  специфичен подход за управление на човешките ресурси, насърчаващ обратна връзка и система за професионално обучение и развитие и проява на инициативност от страна служителите. Използват се високо ефективни  информационни и  комуникационни технологии, включително и Интернет достъп за информация и помощ на обучаемите и техните спонсори. В същото време персоналът е добре обучен и все повече се възползва от тези системи.

Отличието се присъжда поради факта, че при наблюдението на уроците принципите на Общоевропейската езикова  рамка  – а именно, насочено към обучаемите и ориентирано към употреба на езика  преподаване - се прилагат стриктно, като курсистите  са наясно с целите на обучението, оформени като  АЗ МОГА твърдения. Наблюдавана бе висока степен на последователност при употребата на различни основни преподавателски практики и компетентния начин при използването им.

Структура на курсовете и Подпомагащи системи

Отличието в тази област се присъжда заради последователност в прилагането на концепциите на Общоевропейската езикова рамка, като  учебните програми се планират и използват по начин, който  поставя ясни цели на преподаването и ученето.

Преподавателите и  обучаемите са подробно запознати с учебните програми, целите на обучение и препоръчаните средства за постигането им.  Налице са учебни програми и разпределения, които съчетават структурна организация и гъвкавост с цел да насърчат на преподавателите да проявят творчество и инициативност.

Оценяване и Сертифициране

Отличието в категорията се присъжда поради наличието на подробни процедури по определяне на входящо ниво, които предоставят ясна информация на обучаемите за тяхното ниво, силните  и слабите им  страни и възможностите за напредък. Използва се широк спектър от техники за оценяване, като се комбинират стандартизирани тестове, изпитни задачи, неофициално оценяване заедно със  самооценка на курсистите. Сертификатите , които се издават предлагат ясна и персонализирана оценка на обучаемите, а включват също и точна и полезна информация за работодатели, университети и други външни институции.

Академични ресурси

Развиването на онлайн услуги с оглед улесняването и подпомагането на ученето в и извън класната стая надхвърлят стандарта. Налице са  целенасочени усилия за запознаване на всички обучаеми с ползата от технологичните ресурси, независимо къде се провеждат уроците.

Управление на услугите за клиентите

Тези услуги са отличени поради факта , че всички характеристики на ресурсите в   онлайн зоната, качеството на съветите и информацията , която се предоставя на клиентите  и техните родители  или спонсори  са на изключително високо ниво , включително  документацията, досиетата на курсистите и интерактивните материали.  Разнообразието, честотата и организацията на събитията и действията, които целят да информират родителите  и да ги ангажират в обучението на децата им , както и усилията за създаване на навици за учене извън класната стая са достойни за пример.

Поддържане на качеството

Отличието в тази категория се присъжда заради изключително разнообразните процедури за поддържането на качеството, които включват получаване на обратна връзка от обучаемите, като при фокус групите тези процедури са последвани от вземане на мерки и планиране на съответни действия.

Профил на персонала и система за професионално обучение и развитие

Тази категория включва критериите за отличие, тъй като професионалното представяне и атестационните интервюта са изключително обстойни, систематични и подпомагащи професионалното  израстване  и кариерно развитие. Голяма част от служителите притежават ниво на професионална квалификация и опит над средното; разработена е и се прилага богата програма за вътрешно обучение , в която са привлечени квалифицирани трейнъри за СЕЛТА и ДЕЛТА ,служители в  училището.

АВО предлага на служителите си  възможности за участие в курсове и конференции извън училището , както и ги мотивира да се включат в семинари и да правят презентации. Институцията подпомага тези, които поемат допълнителни обучения или професионално развитие като разрешават гъвкаво работно време или заместници през периода на отсъствие.

Условия за назначаване на персонала

Условията за назначаване на служителите са категория, на която също се присъжда отличие, тъй като в институцията има възможности за повишение и кариерно развитие , както и възможности за постоянна трудова ангажираност.

Вътрешна комуникация

Вътрешната комуникация е категория , която получава отличие , тъй като има изключително ефективна комбинация от формална и неформална комуникация в Центъра с доказателства за повдигнати  и решени проблеми, както и признати постижения. Налице са  възможности и установени механизми за персонала да споделя своите мнения и идеи за управлението и развитието на Центъра.

Външна комуникация

Тази категория получава отличие, тъй като информационните и рекламните материали осигуряват изключително ясни насоки към потенциалните клиенти относно техните нива, изпити, подробности относно курсове, образователни принципи и методи на преподаване. Те са с много високо качество , атрактивни  и уникални със своя дизайн  Сайтът на училището дава възможност на настоящите и бъдещите обучаеми да получават информация по интерактивен начин .Също комуникацията е улеснена чрез АВО онлайн зона,  в която се срещат курсистите и  техните спонсори по най-различни начини.

Благодарим Ви!