За да предоставим най-добре услуги на нашите клиенти, в този сайт използваме бисквитки (cookies). За повече информация вижте тук.

Разбрах!
ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ПОДГОТОВКА СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ Индивидуално обучение Корпоративен английски Изпитен център
Сертифициране на преподаватели Начало За нас Предстоящо Работа Контакти MY AVO ВХОДЯЩ ТЕСТ
лого Кеймбридж лого EAQUALS лого ISO

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Раздел в сайта: СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
Имейл за сигнали: zzlpspoin@avo.bg

Сигнали за нарушения

(Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН))

Във връзка с прилагане изискванията на ЗЗЛПСПОИН, АВО-БЕЛ ООД е изградила вътрешен канал за подаване на сигнали и за осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес или е налице извънредна ситуация или риск от необратими вреди. 

АВО-БЕЛ ООД е въвела и прилага вътрешни правила за получаване, регистриране, разглеждане и предприема всички мерки за преустановяване на нарушението и ограничаване на последствията от тях и за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като се предприемат всички необходими мерки и действия за запазване пълнотата, целостта и поверителността на постъпилата информацията.

АВО-БЕЛ гарантира поверителността на самоличността на подаващите сигнали лица и на трети лица, помагащи на сигнализиращото лице или които се посочват в сигналите, като се осигурява достъп до информацията само на лица, оторизирани за приемане, разглеждане и предприемане на действия по сигналите за нарушение.

По вътрешния канал на АВО-БЕЛ ООД могат да бъдат подавани сигнали за нарушения в областите:

 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар;
 • българското законодателство относно конкуренцията;
 • престъпление от общ характер;
 • трудовото законодателство;
 • други области, посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН.

АВО-БЕЛ ООД осигурява защита на лица, подаващи сигнали за нарушения:

 • служител;
 • бивши служители;
 • наети лица;
 • подизпълнители или доставчици;
 • доброволци и стажанти;
 • съдружници;
 • кандидати за работа;
 • лица, които помагат на сигнализиращото лице и лица, посочени в сигнала за нарушение;
 • други категории лица, описани в чл. 5 на ЗЗЛПСПОИН.

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на лицата, описани по-горе, от момента на подаване на сигнала или публичното оповестяване на информацията.

Ред и условия за подаване на информация по вътрешния канал на АВО-БЕЛ ООД

Сигнали за нарушения могат да се подадат:

 • писмено по пощата (в този случай задължително следва да се отбележи на плика, че касае подаване на „сигнал за нарушение“ или „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“);
 • писмено чрез електронна поща до имейл адрес: zzlpspoin@avo.bg
 • устно чрез лична среща с отговорния служител на място в офиса на АВО-БЕЛ ООД, с адрес: гр.София 1504, бул.княз Ал.Дондуков-Корсаков 64, или
 • устно чрез телефонен разговор (телефонен номер за подаване на сигнали 0893 654 101).

При подаване на писмен сигнал до АВО-БЕЛ ООД, може да се ползва формуляр или информацията да се подаде в свободен текст.
Екземпляр на формуляра можете да свалите тук

В случай че не се ползва формуляра, служителят получил и разглеждащ сигнала, ще се свърже с Вас при необходимост за попълване на липсващата информация и уточнение на неточности.

Към сигналите следва да се прилага всякакъв вид информация, материали, документи и т.н., които биха помогнали за установяване на достоверността на твърденията в сигналите за нарушения.

Лична среща за подаване на сигнал се уговаря предварително по имейл: zzlpspoin@avo.bg или на тел0893 654 101 При подаване на сигнал чрез среща информацията по сигнала може да се попълни от Вас лично във формуляра, който ще Ви бъде предоставен на място или информацията може да бъде попълнена от отговорния служител на АВО-БЕЛ ООД по време на срещата. В случай, че формулярът се попълва от отговорния служител на АВО-БЕЛ ООД, след попълването на формуляра същият ще Ви бъде предоставен за преглед на въведената информация и подписване от Ваша страна.

Сигнали в писмен вид следва да са подписани. При изпращане на сигнал по поща се поставя подпис на ръка, а за изпратени сигнали по електронна поща се ползва квалифициран електронен подпис (КЕП), ако имате такъв наличен. В случай, че не разполагате с електронен подпис е задължително да бъде предоставен от Вас начин, по който да бъдете идентифицирани.

При подаване на устен сигнал чрез телефонен разговор, отговорният служител за получаването на сигнала попълва информацията във формуляра вместо Вас. В този случай се изпраща попълненият формуляр до посочен от Вас имейл адрес, за да можете да прегледате и потвърдите попълнената информация за сигнала. Задължително е да бъде предоставен от Вас начин, по който да бъдете идентифицирани.

В срок от 7 дни след постъпването на сигнала по установените канали от АВО-БЕЛ ООД, отговорният служител за получаването и регистрирането на сигнала ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистрирането на сигнала и неговия уникален идентификационен номер (УИН). В случай че сигналът не отговаря на изискванията, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложените документи, материали, информация и т.н. към него се връщат на сигнализиращото лице.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на този закон и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Не се разглеждат анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Външно подаване на сигнали:
Централния орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни. Данните за контакт с Централния орган са:
адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ №2,
имейл: kzld@cpdp.bg.
Информация за реда и начина на подаване на сигнали до Централния орган за външно подаване на сигнали може да откриете на интернет страницата: https://www.cpdp.bg.

Всяко обработване на лични данни, извършено във връзка с подаването на сигнали по силата на ЗЗЛПСПОИН, се осъществява в съответствие с внедрените политики и процедури на АВО-БЕЛ ООД за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Дата: 12.12.2023 г.

Благодарим Ви!